معرفی کتاب | بازاریابی خدمات

خدمات دیدنی نیستند، پس چطور می‌خواهید آن‌ها را بفروشید؟ مشکل موجود در بازاریابی خدمات همین است. همین دشواری سبب شده…